Statut

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ
W  MOŃKACH


Opracowany w oparciu o:
Ustawę o systemie oświaty dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych, (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 2156) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty,

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. poz. 1492 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, Poz. 1492),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18  września 2008 r. (DZ U Nr 173 poz. 1072 z dn. 30 września 2008 r.) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.).

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 r. poz. 1257).

Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz 529).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. 2015 r. poz. 1113).

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dn. 01 września 2014 r. Poz. 1157).

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z dn. 22 sierpnia 2013 r. poz. 957).

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z dn. 22 sierpnia 2013 r. poz. 958).

 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach jest jednostką budżetową realizującą zadania samorządu powiatu monieckiego w zakresie udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach.
 3. Siedziba Poradni: ul. Tysiąclecia 15a, 19 – 100 Mońki.
 4. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Moniecki.
 5. Organem sprawujący nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
 6. Poradnia jest publiczną poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 7. Teren działania Poradni, określony przez organ prowadzący, obejmuje gminy w ich aktualnych granicach administracyjnych: miasto i Gmina Mońki oraz gminy: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Trzcianne.
 8. Z usług Poradni korzystać mogą dzieci i młodzież przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz ich rodzice (prawni opiekunowie), a także nauczyciele i wychowawcy. Dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola i szkoły, a także ich rodzicom Poradnia udziela pomocy o ile ich miejsce zamieszkania leży w obrębie działania Poradni. Ponadto Poradnia obejmuje swoją pomocą dzieci niesłyszące i słabo słyszące oraz dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.
 9. Na podstawie porozumienia zawartego miedzy organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałych na terenie działania Poradni, dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
 10. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię w zakresie jej działalności statutowej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 11. Poradnia używa pieczęci podłużnej o treści:

2 CELE I   ZADANIA   PORADNI

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach udziela dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Poradnia współpracuje z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom zgodnie z zapotrzebowaniem i w miarę możliwości poradni.
 3. Poradnia współpracuje z w/w podmiotami z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią zgodnie z zapotrzebowaniem i w miarę możliwości poradni.
 4. Do zadań Poradni należy w szczególności:

 a) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

- predyspozycji i uzdolnień,

- przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

- specyficznych trudności w uczeniu się.

b) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

 • szczególnie uzdolnionych,
 • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi.

c) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,

d) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego,

e) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,

f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

g) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,

h) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I - III szkoły podstawowej,

i) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

j) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

k) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

l) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,

m) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

n) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

 

 1. diagnozowanie,
 2. opiniowanie,
 3. działalność terapeutyczną,
 4. prowadzenie grup wsparcia,
 5. prowadzenie mediacji,
 6. interwencję kryzysową,
 7. działalność profilaktyczną,
 8. poradnictwo,
 9. konsultacje,
 10. działalność informacyjno – szkoleniową.

 

 3 WYDAWANIE OPINII

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie Poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 3. Opinia Poradni zawiera:
 • oznaczenie Poradni
 • numer opinii
 • datę wydania opinii
 • podstawę prawną wydania opinii
 • imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
 • datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także adres i nazwę odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii
 • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu
 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
 • podpis Dyrektora Poradni.
 1. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 2. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia, także opinie nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
 3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 4. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.
 5. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopie opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

4 ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

 

 1. W Poradni działa, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, Zespół Orzekający wydający orzeczenia:
 • o potrzebie kształcenia specjalnego, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

oraz

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 1. Szczegółowe procedury pracy Zespołu Orzekającego reguluje Regulamin Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach.

 5 ORGANY PORADNI   I   ICH   KOMPETENCJE

 1. Organami Poradni są:
  a) Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach,
  b) Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach.
 2. Do kompetencji Dyrektora należy:

a) Kierowanie całokształtem działalności Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz.
b) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wszystkimi pracownikami pedagogicznymi Poradni.
c) Organizowanie i nadzorowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych w Poradni.
d) Wydawanie zarządzeń regulujących wewnętrzną pracę Poradni.
e) Odpowiedzialność za gospodarkę materiałowo – finansową.
f) Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji.
g) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
h) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników i w szczególności decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wszystkim pracownikom poradni,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników poradni,
 • Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
 • Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni,
 • Dyrektor jest przewodniczącym Zespołu Orzekającego lub upoważniona przez niego osoba,
 • Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.
 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzanie planu pracy Poradni.
  b) zatwierdzanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni.
  c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni.
 2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
  a) opiniowanie organizacji pracy Poradni,
  b) opiniowanie projektu planu finansowego Poradni,
  c) opiniowanie wniosków Dyrektora, o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  d) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydziału pracownikom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian i uchwala statut.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Dyrektora.
 5. Dyrektorowi przysługuje prawo wstrzymania wykonania uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora Poradni.
 7. Zasady działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej stanowiący odrębny dokument.
 8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane
 9. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste badanych dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników Poradni.

 6 ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA  ORGANÓW  PORADNI

 1. Organy Poradni współdziałają ze sobą w sprawach realizacji zadań statutowych Poradni.
 2. Koordynatorem współdziałania organów Poradni jest Dyrektor, który:
 • zapewnia Radzie Pedagogicznej możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
 • umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni,
 • zapewnia bieżącą wymianę informacji,
 • organizuje spotkania Rady Pedagogicznej.
 1. Spory w obrębie Rady Pedagogicznej rozstrzyga Dyrektor Poradni na wniosek pracownika po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
 2. Spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną Poradni rozstrzyga organ prowadzący placówkę.

 

 7 PRACOWNICY PORADNI

 1. Poradnią kieruje Dyrektor.
 2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
 3. Jako pracowników pedagogicznych poradnia zatrudnia: psychologów, pedagogów, logopedów, w przypadku braku doradcy zawodowego dyrektor wyznacza pracownika planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 4. W poradni zatrudniony jest lekarz konsultant.
 5. Wymagane wykształcenie pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.
 6. Pracownicy pedagogiczni, w ramach obowiązkowego wymiaru godzin, prowadzą specjalistyczną diagnozę, zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami w poradni i poza nią (w przedszkolach, szkołach, placówkach) oraz inne prace wynikające z zadań statutowych poradni zgodnie z wykształceniem, posiadanymi kwalifikacjami i aktualnym planem pracy.
 7. Działania pracowników pedagogicznych Poradni realizowane poza placówką obejmują przede wszystkim:
 • prowadzenie obserwacji wspomagających diagnozę ucznia,
 • udzielanie porad i konsultacji nauczycielom i rodzicom,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i profilaktycznej,
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • prowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych,
 • uczestnictwo w zebraniach z rodzicami.
 1. Do zadań psychologa w szczególności należy:
 • prowadzenie badań psychologicznych i działań postdiagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym określanie możliwości rozwojowych, przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych, wskazywanie mocnych stron dziecka, predyspozycji, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • prowadzenie działań profilaktycznych, w tym psychoedukacja, działalność informacyjna,
 • wspieranie specjalistów szkolnych, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych w działaniach wychowawczo – opiekuńczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych,
 • realizowanie zadań poza poradnią na terenie przedszkoli, szkół, placówek.
 1. Do zadań pedagoga w szczególności należy:
 • prowadzenie badań pedagogicznych i działań postdiagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym określanie możliwości rozwojowych, przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych, wskazywanie mocnych stron dziecka, predyspozycji oraz określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • prowadzenie działań profilaktycznych, w tym psychoedukacja, działalność informacyjna,
 • wspieranie specjalistów szkolnych, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych w działaniach wychowawczo – opiekuńczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych,
 • realizowanie zadań poza poradnią na terenie przedszkoli, szkół, placówek.
 1. Do zadań logopedy w szczególności należy:
 • prowadzenie badań logopedycznych i działań postdiagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka, prowadzenie doradztwa dla rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie specjalistów szkolnych, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek w działaniach wychowawczo – opiekuńczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych,
 • realizowanie zadań poza poradnią na terenie przedszkoli, szkół, placówek.
 1. Do zadań lekarza w szczególności należy:
 • opracowywanie diagnozy medycznej w oparciu o własne badania lub dostarczoną do poradni dokumentację medyczną przez rodziców dziecka, udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego,
 • konsultacje z pracownikami poradni w sprawach dotyczących zgłaszanych do diagnozy dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi, określaniu optymalnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Do zadań doradcy zawodowego lub pracownika planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szczególności należy:
 • prowadzenie działań diagnostycznych i działań postdiagnostycznych przede wszystkim pod kątem predyspozycji zawodowych,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspieranie specjalistów szkolnych i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
 1. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni w zależności od zadań określonych w jej statucie oraz teren działania ustala na wniosek Dyrektora organ prowadzący Poradnię.
 2. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnię.

  ORGANIZACJA PRACY   PORADNI

 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowywany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 3. Obowiązkowy wymiar godzin pracy pracowników Poradni regulują odrębne przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela.
 4. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 5. Tygodniowy i dzienny rozkład godzin pracy pracownikom ustala Dyrektor Poradni w zależności od realizowanych zadań oraz potrzeb środowiska za zgodą organu prowadzącego.
 6. Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku.
 7. Corocznie zatwierdzany jest Plan Pracy Poradni.
 8. Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych określa odrębny dokument - „przydział czynności”.
 9. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ze zm. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty ze zm. oraz Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni.

 

 9 DOKUMENTACJA PORADNI

 Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, pesel i adres zamieszkania.
 2. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia.
 3. Dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.
 2. Dokonywanie zmian w Statucie następuje przez nowelizację Statutu Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach.

Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach został zatwierdzony Uchwałą Nr 2/20/21 z dnia 15 września 2020 r. Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2020 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Bartnik

Data wytworzenia: 2018-11-07

Wprowadzający: Eryk Konaszewski

Modyfikujący: Eryk Konaszewski

Data modyfikacji: 2020-10-12

Opublikował: Eryk Konaszewski

Data publikacji: 2017-03-16